umowy prywatności

Status: 31.05.2021

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Co do zasady z serwisu można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi nas przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach . Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

definicje

Oświadczenie o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • b) Osoba, której dane dotyczą, Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.
 • c) Przetwarzanie Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takich serii procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
 • d) Ograniczenie przetwarzania Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do oceny aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, analizą lub prognozą stanu zdrowia , osobiste preferencje, zainteresowania, rzetelność, zachowanie, miejsce pobytu lub zmiana lokalizacji tej osoby fizycznej.
 • f) Pseudonimizacja Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środki zapewniające, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • g) Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria jej powołania można określić zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.
 • h) Podmiot przetwarzający Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.
 • i) Odbiorca Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.
 • j) Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ poza osobą, której dane dotyczą, osobą odpowiedzialną, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej lub edytor.
 • k) Zgoda Zgoda to każde oświadczenie woli złożone dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania afirmatywnego, z którym osoba, której dane dotyczą wskazuje, że przetwarza dotyczące jej dane Wyrażam zgodę na dane.

Nazwa i adres kontrolera

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inne przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

Tworzenie danych Asal

Stefana Asala

Feldstrasse 16a

79674 Todtnaua

Niemcy

0049 7671 999544

E-mail: 

DE216362514

Pliki cookie / SessionStorage / LocalStorage

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie, LocalStorage i SessionStorage. Dzięki temu nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Local Storage i SessionStorage to technologia używana przez przeglądarkę do zapisywania danych na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, LocalStorage i SessionStorage, odpowiednio ustawiając przeglądarkę.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, użytkownicy tej witryny mogą świadczyć bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy odwiedza ją osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie można wyciągać żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane przez nas statystycznie, a ponadto w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. Dane osobowe przesyłane do kontrolera pochodzą z odpowiedniej maski wejściowej używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zorganizować przeniesienie do jednego lub więcej procesorów, takich jak usługi paczkowe, które również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej kontrolera, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle, w którym można zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia kontrolera. Ujawnienie tych danych osobom trzecim nie jest, o ile nie ma prawnego obowiązku przekazania lub ujawnienia organów ścigania służy.

Poprzez rejestrację podmiotu danych dobrowolnie dostarczającego dane osobowe, administrator danych służy udostępnieniu podmiotowi danych treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą dowolnie modyfikować dane osobowe podane przy rejestracji lub usunąć je całkowicie z bazy danych administratora danych.

Administrator w dowolnym czasie na żądanie udziela każdemu podmiotowi danych informacji na temat tego, które dane osobowe dotyczące podmiotu danych są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub odniesienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z wymogami ustawowej pamięci masowej. Wszystkie podmioty danych kontrolera są dostępne podmiotowi danych jako osoba kontaktowa w tym kontekście.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów na blogu znajdującym się na stronie administratora. Blog to strona internetowa, zwykle dostępna publicznie, na której jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Pozostawia się ofiarą komentarz w blogu opublikowane na tej stronie, oprócz lewo przez osobę zainteresowaną uwag i informacji w momencie wejścia komentarz jak również wybrany przez zainteresowanego użytkownika (pseudonim) zapisywane i publikowane. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych. To przechowywanie adresu IP jest dokonywane ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści, przesyłając komentarz. Przechowywanie takich danych osobowych leży zatem w interesie kontrolera, aby mógł on zostać unieważniony w przypadku naruszenia. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie nie jest wymagane przez prawo lub obronę prawną administratora danych.

Gravatar

Do komentarzy wykorzystywana jest usługa Gravatar firmy Automatic. Gravatar porównuje Twój adres e-mail i - jeśli jesteś tam zarejestrowany - wyświetla Twój awatar obok komentarza. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, żadne zdjęcie nie będzie wyświetlane. Należy zauważyć, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy WordPressa są również automatycznie zarejestrowani w Gravatar. Szczegóły Gravatara: https://de.gravatar.com

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

Prawa osoby zainteresowanej

 • a) Prawo do potwierdzenia Każda zainteresowana osoba ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
 • b) Prawo do informacji Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie na w każdej chwili. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
 • c) Prawo do sprostowania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, pod warunkiem, że jedna z zastosowanie mają następujące powody i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ustęp 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ustęp 2 RODO
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.
  Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba zainteresowana chce, aby przechowywane dane osobowe zostały usunięte, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 RODO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby uniemożliwić innym osobom poinformować administratorów przetwarzania danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych administratorów danych, chyba że przetwarzanie jest wymagane. Pracownik zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.
  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia przechowywanych danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
 • f) Prawo do przenoszenia danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane osobie odpowiedzialnej przez tę osobę , w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego . Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub art. 9 pkt 2 litera a DS-GVO lub na umowie zgodnie z Art. 6 pkt 1 litera b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub sprawowana jest władza publiczna, która została przekazana osobie odpowiedzialnej. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 (1) RODO, osoba zainteresowana ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli jest to możliwe nie naruszać praw i wolności innych osób. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami w celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych.
 • g) Prawo do sprzeciwu Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, co opiera się na Art. 6 Para 1 litera e lub f DS-GVO ma miejsce, aby sprzeciwić się. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych . Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ( 1) RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma ma na nie wpływ lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego której podlega osoba odpowiedzialna jest dopuszczalna i te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, podejmujemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności i prawnie uzasadnione interesy w celu ochrony osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
 • i) Prawo do cofnięcia zgody na podstawie przepisów o ochronie danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli dana osoba chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 Ilit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 Ilit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 Ilit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na Art. 6 Ilit. d RODO.
Docelowo operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 Ilit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie panują. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które realizuje administrator lub strona trzecia,

Czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 Ilit. f RODO jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w prowadzeniu działalności biznesowej na rzecz wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o umawiającej się stronie).
Od czasu do czasu może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z zainteresowaną osobą nie mogłaby zostać zamknięta.
Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych przez zainteresowaną osobę zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę indywidualnie w każdym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych, a co wynikałoby z braku podania danych osobowych.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Ogólne pliki cookie

Następujące pliki cookie należą do niezbędnych technicznie plików cookie.

Pliki cookie WordPress WordPress

Imię celważność
wordpress_test_cookieTen plik cookie określa, czy korzystanie z plików cookie zostało wyłączone w przeglądarce. Okres przechowywania: Do końca sesji przeglądarki (jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej).Sesja
PHPSESSIDTen plik cookie zapisuje Twoją aktualną sesję w odniesieniu do aplikacji PHP i zapewnia w ten sposób, że wszystkie funkcje tej witryny, oparte na języku programowania PHP, mogą być w pełni wyświetlane. Okres przechowywania: Do końca sesji przeglądarki (jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej).Sesja
wordpress_akm_mobileTe pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w obszarze administracyjnym WordPress.1 rok
wordpress_logged_in_akm_mobileTe pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę.Sesja
wp-settings-akm_mobileTe pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę.Sesja
wp-settings-time-akm_mobileTe pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę.Sesja
absłuży do testowania A/B nowych funkcji.Sesja
akm_mobileprzechowuje informacje o tym, czy odwiedzający chciałby zobaczyć mobilną wersję strony internetowej.Dni 1

Pliki cookie z RODO AIO dla WordPress

Imię celważność
dsgvoaioTen klucz/wartość LocalStorage zapisuje, na które usługi użytkownik zgodził się lub nie.variabel
_unikalnyTen klucz/wartość LocalStorage zapisuje wygenerowany identyfikator, dzięki czemu można udokumentować działania użytkownika w zakresie akceptacji/rezygnacji. Identyfikator jest zapisywany anonimowo.variabel
dsgvoaio_createTen klucz/wartość LocalStorage oszczędza czas, w którym _uniqueuid został wygenerowany.variabel
dsgvoaio_vgwort_disableTen klucz / wartość LocalStorage przechowuje, czy usługa VG Wort Standard jest dozwolona, ​​czy nie (ustawienie operatora witryny).variabel
dsgvoaio_ga_disableTen klucz/wartość LocalStorage przechowuje informację, czy usługa Google Analytics Standard jest dozwolona, ​​czy nie (ustawienie operatora witryny).variabel

Matomo (wcześniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Matomo (wcześniej Piwik) w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Usługa jest używana na naszej stronie logowania do portalu klienta „AGURS Portal”. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Matomo jest Art. 6 ust.1 f RODO.

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze w celu przeprowadzenia tej oceny. Możesz zatrzymać ocenę, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając przechowywaniu plików cookie. Jeśli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, zwracamy uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać z tej witryny w pełnym zakresie. Istnieje możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.

Ta strona korzysta z Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć bezpośrednie odniesienia osobiste. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę za pomocą Matomo nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje od zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/

Ciasteczka Matomo

Imię celważność
_pk_idIdentyfikator gościa używany przez Matomo do rozpoznawania powracających gości.13 miesięcy
_pk_refZawiera informacje o osobach odsyłających odwiedzającego.6 miesięcy
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsrSesyjne pliki cookie zachowują status „aktywny” przez 30 minut od ostatniej śledzonej czynności użytkownika. Po 30 minutach wizytę uważa się za zakończoną.30 Minuten
piwik_ignorePlik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik zabrania korzystania z Matomo do śledzenia. Gdy tylko plik cookie zostanie ustawiony, żadne dane o użytkowniku nie są wysyłane do serwera Matomo.2 roku
_pk_testowy plik cookiePlik cookie jest tworzony, a następnie usuwany bezpośrednio (służy do sprawdzenia, czy przeglądarka odwiedzającego obsługuje pliki cookie)Sesja
mtm_zgodaPlik cookie jest tworzony bez daty ważności, aby na zawsze zapamiętać, że użytkownik wyraził zgodę.Nieskończony

Strona główna

Wycieczka po Toskanii - Informacje na wakacje w Toskanii Przewodnik po Toskanii Znajdź informacje dotyczące podróży na wakacje do Toskanii: zawiera wskazówki i porady

Czytaj więcej »
Szukaj
Wyszukaj hotele, pensjonaty